เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของเฟรชเก็ต

โปรดอ่านเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของเฟรชเก็ตฉบับนี้อย่างละเอียด ("เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า") เนื่องจากเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ กำหนดรายละเอียดอันเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเยียวยาของผู้ใช้งานในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของเฟรชเก็ตเอาไว้ เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่างๆตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้และเฟรชเก็ต

1. คำนิยามและคำจำกัดความ

“คู่สัญญา” หมายความถึง เฟรชเก็ตและผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย

“คำสั่งซื้อ” หมายความถึง การทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางของเฟรชเก็ต

“ช่องทางของเฟรชเก็ต” หมายความถึง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใดๆ ของบริษัทในเครือของเฟรชเก็ต ซึ่งเฟรชเก็ตได้รับอนุญาตให้นำออกเผยแพร่และ/หรือใช้งานภายใต้เครื่องหมายการค้า “เฟรชเก็ต” หรือ “Freshket”

“ผู้ใช้งาน” หมายความถึง ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา สถานประกอบการ และ/หรือ ร้านอาหารที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านช่องทางของเฟรชเก็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีความหมายรวมทั้งผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้งานประเภทร้านอาหาร

“ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดา” หมายความถึง ลูกค้าทั่วไปที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่มิได้ประกอบกิจการประเภทร้านอาหาร ทั้งนี้ ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดายังมีความหมายรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ได้สมัครใช้บริการเฟรชเก็ตโดยระบุการใช้งานประเภทร้านอาหาร แต่ทางเฟรชเก็ตได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าควรจัดให้เป็นลูกค้าประเภทบุคคลด้วยอีกด้วย

“เฟรชเก็ต” หมายความถึง บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด

“สินค้า” หมายความถึง สินค้าใดๆ ที่ได้มีการเสนอขายและผู้ใช้งานได้ทำรายการสั่งซื้อผ่านช่องทางของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบในการทำอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง หรืออุปกรณ์อื่นใด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเฟรชเก็ต อันส่งผลให้เฟรชเก็ตไม่อาจดำเนินการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลา และ/หรือ สถานที่ที่ได้กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยยังมีความหมายรวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน แม้ว่าเฟรชเก็ตจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ หรือคำสั่งของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ ที่เฟรชเก็ตมีหน้าที่ต้องปฎิบัติคำสั่งดังกล่าว

2. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า

  2.1. ราคาสินค้าที่เฟรชเก็ตได้กำหนดและแจ้งไว้ในส่วนของรายการสินค้าบนช่องทางของเฟรชเก็ตเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบของเฟรชเก็ตจะทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานในหน้ารวมราคาสินค้าหลังจากที่ผู้ใช้งานได้เลือกรายการสินค้าเสร็จสิ้น โดยระบบจะแสดงราคาหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสิทธิตรวจสอบก่อนที่จะทำการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระราคาค่าสินค้า

  2.2. ในการทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานจะทำเลือกสินค้าและทำรายการผ่านทางช่องทางของเฟรชเก็ตและวิธีการที่เฟรชเก็ตกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนการกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้กดยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้วได้

  2.3. ผู้ใช้งานสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้หลายคำสั่งซื้อในคราวเดียว โดยสามารถกำหนดและแบ่งแยกวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งซื้อแต่ละคราวให้แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ส่งสินค้าแต่ละคราวไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

  2.4. สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหาร – ทันทีที่ผู้ใช้ประเภทร้านอาหารได้กดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที

  2.5. สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา – หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ยังไม่อาจถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่จะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมูรณ์หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการชำระเงินค่าสินค้าจนครบถ้วนเท่านั้น หลังจากที่ได้มีการกดยันยืนคำสั่งซื้อและถือว่าคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 2.4 และ 2.5 แล้ว ระบบภายในของเฟรชเก็ตจะดำเนินการออกหมายเลขคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และจะมีการส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้งานทางอีเมลล์ที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้แก่เฟรชเก็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้

3. การชำระเงิน

  3.1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าได้ตามช่องทางและวิธีการที่เฟรชเก็ตกำหนด ดังต่อไปนี้

    (1) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

    (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเฟรชเก็ต

    (3) ชำระเงินผ่านทาง PlayPlus และ

    (4) ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นใดที่เฟรชเก็ตกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

  3.2. ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่เฟรชเก็ตกำหนดและแจ้งผ่านช่องทางของเฟรชเก็ตเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า หลังจากที่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาได้ทำการชำระเงินในช่องทางที่เฟรชเก็ตกำหนดแล้ว จึงจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ระบบภายในของเฟรชเก็ตจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาไปโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดชำระเงินในคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะทำรายการคำสั่งซื้อใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

  3.3. ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารสามารถชำระเงินค่าสินค้าภายหลังจากที่เฟรชเก็ตได้ดำเนินจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหารได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารมีหน้าที่ชำระราคาค่าสินค้าภายในวันที่ได้รับสินค้าจากทางเฟรชเก็ตหรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่เฟรชเก็ตกำหนดและแจ้งเป็นรายกรณี ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารไม่ชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยอันเกิดจากการชำระเงินล่าช้าในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปี

4. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

  4.1. สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา – ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าและชำระราคาสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

  4.2. สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหาร – ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายในเวลา 21.00 น. หรือภายในเวลาที่เฟรชเก็ตกำหนดตามสถาณการณ์ ก่อนวันที่มีกำหนดรับสินค้า 1 (หนึ่ง) วัน โดยไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรกได้ หากผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองยอมรับว่ากรณีดังกล่าวให้ถือว่าการยกเลิกไม่เป็นผลสำเร็จ เฟรชเก็ตจะดำเนินการส่งสินค้าและเรียกชำระราคาสินค้าตามรายละเอียดที่ได้กำหนดและตกลงกันไว้ในคำสั่งซื้อเดิม

5. การจัดส่งสินค้า

  5.1. เฟรชเก็ตจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหาร ร้านค้า ที่พักอาศัย สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ผู้ใช้งานกำหนด ทั้งนี้ เฟรชเก็ตมีหน้าที่แจ้งอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่ผู้ใช้งานจะกดยืนยันทำคำสั่งซื้อสินค้า

  5.2. กรณีการส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา เฟรชเก็ต พนักงานของเฟรชเก็ต หรือบริษัทขนส่งที่เฟรชเก็ตเลือกใช้งาน จะติดต่อไปยังผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสถานที่ส่งสินค้าภายในช่วงเวลารับสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ ณ เวลาที่ทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับสายโทรศัพท์ที่เฟรชเก็ต พนักงานของเฟรชเก็ต หรือบริษัทขนส่งที่เฟรชเก็ตเลือกใช้ได้ติดต่อไปเพื่อสอบถามทางและสถานที่จัดส่ง หรือเพื่อแจ้งการส่งสินค้า หากปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุให้มีการส่งสินค้า จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือไม่สามารถหาสถานที่จัดส่งสินค้าได้ ทางเฟรชเก็ต พนักงานของเฟรชเก็ต และผู้ขนส่งที่เฟรชเก็ตเลือกใช้ขอสงวนสิทธิในการนำสินค้ากลับและระงับการจัดส่งสินค้านั้นไว้ โดยไม่มีการคืนค่าสินค้าและค่าขนส่งสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก หากผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดามีความประสงค์ให้เฟรชเก็ตนำสินค้าเข้าไปจัดส่งใหม่ เฟรชเก็ตยินดีจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้และดำเนินการส่งให้แก่ผู้ใช้งานในคราวแรกให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้งภายในวันที่กำหนดรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรมดามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งใหม่ตามที่เกิดขึ้นตามจริง ตามอัตราที่เฟรชเก็ตแจ้งล่วงหน้าก่อนดำเนินการส่งสินค้าใหม่ และเนื่องจากสินค้าที่จัดส่งอาจมีสินค้าประเภทของสดรวมอยู่ด้วย ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าเฟรชเก็ตไม่อาจรับประกันคุณภาพของสินค้าดังกล่าว ว่าจะมีสภาพสดใหม่ดังเช่นสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่เฟรชเก็ตนำไปจัดส่งในคราวแรก

6. การรับประกันสินค้า

  6.1. เมื่อเฟรชเก็ตทำการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่รับมอบสินค้า และผู้ใช้งานได้ทักท้วงต่อเฟรชเก็ต พนักงานของเฟรชเก็ต และ/หรือ บริษัทขนส่งที่เฟรชเก็ตเลือกใช้ ณ เวลาใดๆ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะยินยอมรับสินค้าไว้ โดยทักท้วงว่าสินค้าไม่ครบถ้วน หรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่เฟรชเก็ตได้แจ้งไว้ผ่านทางช่องทางของเฟรชเก็ต หากเฟรชเก็ตตรวจสอบแล้วพบกว่าได้มีการจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่แจ้งไว้จริง เฟรชเก็ตมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

    (1) กรณีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา – เฟรชเก็ตมีหน้าที่คืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระไปแล้วสำหรับสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยการออกเป็นเครดิตคืนให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 5 (ห้า) วันทำการ โดยผู้ใช้งานสามารถนำเครดิตดังกล่าวไปใช้สั่งซื้อสินค้าในคราวต่อไป หรืออาจนำเครดิตไปแลกเปลี่ยนเพื่อรับเงินสดจากเฟรชเก็ตได้ตามวิธีการที่เฟรชเก็ตกำหนด

    (2) กรณีผู้ใช้งานประเภทร้านอาหาร – เฟรชเก็ตมีหน้าที่หักราคาสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวออกจากยอดบิลของรายการสินค้าที่เฟรชเก็ตจะเรียกเก็บจากผู้ใช้งานสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในคราวนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารได้แจ้งแก่เฟรชเก็ตว่ามีความจำเป็นและต้องการใช้สินค้าดังกล่าว เฟรชเก็ตจะดำเนินการหาสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพและลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้าที่มีการโต้แย้งให้แก่ผู้ใช้งานภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกันให้แก่ผู้ใช้งาน

  6.2. กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนเฟรชเก็ตไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้ เฟรชเก็ตยินดีคืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระค่าสินค้าไว้แล้วให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1(1) ข้างต้น

  6.3. กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนเฟรชเก็ตไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารตามวัน เวลา และ/หรือสถานที่ที่กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้า เฟรชเก็ตมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีที่เฟรชเก็ตทราบถึงเหตุอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น

7. นโยบายทางการตลาดและค่าความเสียหาย

1    เมื่อสินค้าส่งถึงมือคุณ เฟรชเก็ตขอให้คุณช่วยเช็คสินค้าว่าคุณพึงพอใจในคุณภาพหรือไม่ ถ้าไม่ถูกใจช่วยบอกเราก่อน 6 โมงของวันที่รับสินค้า แล้วเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน และเช่นกันถ้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรือสินค้ามีสภาพเสียหาย บอกเราก่อน 6 โมงของวันที่รับสินค้าทาง Line@: @freshket หรือโทรแจ้งเราที่ 092-242-1495 เฟรชเก็ตจะส่งสินค้าให้ใหม่โดยรับคืนสินค้าที่ไม่ถูกต้อง หรือหาสินค้าทดแทนให้ หรือคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน

2   เฟรชเก็ตพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะจัดส่งสินค้าทดแทนสินค้าที่เสียหายหรือไม่ถูกต้องให้คุณในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ทันภายในวันนั้นเราจะจัดส่งให้ภายในวันถัดไป

3   เฟรชเก็ตจะคืนเงินสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือสินค้าขาดส่งให้คุณภายใน 7-14 วันทำการ

4   หากคุณพบว่าสินค้าในตลาดเฟรชเก็ตที่ส่งตรงจากซัพพลายเออร์มีรายละเอียดไม่ถูกต้อง เสียหาย หมดอายุ หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โทรแจ้งเราได้เลยที่ Line@: @freshket หรือโทร 092-242-1495 ภายในวันที่รับสินค้าสำหรับของสด และภายใน 3 วันสำหรับสินค้าอื่นๆ เฟรชเก็ตพยายามอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าทดแทนสินค้า หรือคืนเงินเต็มจำนวน

5   เฟรชเก็ตแนะนำให้ทางร้านอย่าเพิ่งเปิดสินค้าและสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมในกรณีต้องการคืนสินค้า เฟรชเก็ตมีสิทธิตรวจสอบสินค้าที่จะคืน และตัดสินใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ และ การตัดสินของเฟรชเก็ตถือเป็นที่สิ้นสุด

8. เงื่อนไขทั่วไป

เฟรชเก็ตขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเฟรชเก็ตแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่เฟรชเก็ตมีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับปัจจุบันนี้ เฟรชเก็ตจะทำการเผยแพร่ข้อกำหนดซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น ก่อนวันที่ข้อกำหนดซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ นอกจากนั้น เฟรชเก็ตจะแสดงวันที่ที่มีการปรับและแก้ไขเงื่อนไขในการสั่งซื้อไว้ในเงื่อนไขในการสั่งซื้อด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึง “วันที่แก้ไขล่าสุด”

หากผู้ใช้ไม่ทำการโต้แย้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับซึ่งได้แก้ไขในแต่ละคราวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

หากผู้ใช้งานมีข้อโต้แย้งใดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า เฟรชเก็ตจะพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นรายกรณี และเฟรชเก็ตมีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิในการทำคำสั่งซื้อและการใช้บริการของผู้ใช้งานรายดังกล่าวโดยทันทีและหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้คนดังกล่าว