นิยามและคำจำกัดความ

"บริการ" หมายความถึง การเสนอขายสินค้า การขาย การจัดส่งสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อ รวมถึงการให้บริการอื่นๆใด ที่มีการเสนอผ่านหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต "ผู้ใช้งาน" หมายความถึง บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือหรือใช้บริการใดๆ ของเฟรชเก็ตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรวมถึงทั้งผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

"เฟรชเก็ต (Freshket)" หมายความถึง บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย โดยมีเลขจดทะเบียนบริษัท 0105559082715

"สินค้า" หมายความถึง สินค้าต่างๆ ที่ได้เสนอขายผ่านหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสด อาหารแปรรูป เครื่องปรุง ผงปรุงรส หรือสินค้าอื่นใดก็ตาม

"เว็บไซด์ (Website)" หมายความถึง เว็บไซด์ที่มีชื่อโดเมนเนม www.freshket.co หรือชื่ออื่นใดที่ได้มีการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และแจ้งให้ทราบโดยเฟรชเก็ต และ/หรือ บริษัทในเครือของเฟรชเก็ต

"แอพพลิเคชั่น (Application)" หมายความถึง แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งให้บริการภายใต้เครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ ชื่อทางการค้า “เฟรชเก็ต” หรือ “Freshket” หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อทางการค้าอื่นๆ ของเฟรชเก็ตและบริษัทในเครือของเฟรชเก็ต

บริการของเฟรชเก็ต

เฟรชเก็ตเป็นตลาดสินค้าออนไลน์ที่เสนอขายสินค้าผ่านทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต โดยสินค้าทั้งหมดที่เสนอขายในตลาดสินค้าออนไลน์จะเป็นสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง อาหารแห้ง อาหารแปรรูป เครื่องปรุง และผงปรุงรสต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น บริการของเฟรชเก็ตยังครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วย โดยเฟรชเก็ตจะส่งสินค้าตรงไปถึงสถานที่ที่ผู้ใช้งานกำหนด ไม่ว่าผู้ใช้งานจะต้องการให้ไปส่งที่บ้านพัก คอนโด ร้านอาหาร ที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม

เฟรชเก็ตมุ่งมั่นที่จะเลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน และมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากการใช้บริการของเรา โดยการให้บริการที่ครบวงจรเพียงการกดทำคำสั่งซื้อที่บ้านหรือร้านอาหารของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณภาพและลักษณะต่างๆ ของสินค้าที่มีการเสนอขายบนหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปบ้าง สืบเนื่องมาจากปัจจัยรอบด้านที่เราไม่อาจควบคุมได้ เช่น ฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แหล่งที่มาของสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้งานโปรดอ่านรายละเอียดการรับประกันสินค้าได้ที่ "เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของเฟรชเก็ต"

การเป็นสมาชิกและการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน ในการใช้บริการเฟรชเก็ตโดยการทำคำสั่งซื้อใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการโดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองของผู้ใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการเปิดบัญชีผู้ใช้งานใหม่สำหรับบุคคลธรรมดา เฟรชเก็ตมิได้มีเงื่อนไขในการแนบเอกสารใดๆ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของผู้ใช้งานที่ให้ไว้แก่เฟรชเก็ตว่าถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ดังนั้น เฟรชเก็ตจึงไม่อาจตรวจสอบหรือรับประกันความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ อายุ เชื้อชาติ และที่อยู่ของผู้ใช้งาน โดยเฟรชเก็ตจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ใช้งานที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ได้กระทำไปโดยอยู่ภายใต้การดูแลหรือการรับรองหรือความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกตรอง ซึ่งมีผลให้การทำคำสั่งซื้อนั้นเป็นไปสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย

บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เนื่องจากบัญชีผู้ใช้งานจะมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ใช้งานจึงควรเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการเข้าบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่นโดยการเปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานพบว่าหรือมีเหตุควรเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใดเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้เฟรชเก็ตทราบโดยทันทีเพื่อให้เฟรชเก็ตสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ทันท่วงที

ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ซึ่งได้ทำขึ้นโดยหรือทำผ่านบัญชีของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเปิดเผยหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ อันทำขึ้นโดยหรือผ่านบัญชีดังกล่าวด้วย โดยเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะไม่สามารถอ้างว่าเป็นการกระทำที่ตนไม่รับทราบหรือไม่ยินยอมได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่เฟรชเก็ตในบัญชีผู้ใช้งานนั้นถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และผู้ใช้งานมีหน้าที่แจ้งให้เฟรชเก็ตทราบหากมีการแปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว มิฉะนั้น เฟรชเก็ตจะยึดถือข้อมูลล่าสุดที่ให้ไว้แก่เฟรชเก็ต เช่น ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ผู้ใช้งานนิติบุคคล สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้งานรับรองว่าการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการใช้บริการของเฟรชเก็ตนั้น (ก) อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิยช์ (ข) รับทราบและได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการอย่างถูกต้องจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ ในนามบริษัทนั้นๆ และ (ค) มีความผลผูกพันและบังคับใช้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บัญชีผู้ใช้งานนั้นไม่สามารถเปลี่ยนตัวเจ้าของผู้ใช้งานบัญชี หรือไม่สามารถโอนบัญชีให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเฟรชเก็ต และผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าสิทธิพิเศษหรือส่วนลดพิเศษใดๆ ที่เฟรชเก็ตได้เสนอให้แก่บัญชีผู้ใช้งานใดบัญชีหนึ่ง ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวอันไม่อาจโอนสิทธิหรือให้สิทธิต่อแก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเฟรชเก็ต

การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น หรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ของเฟรชเก็ต ให้ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายอื่นๆ ที่ปรากฏลิงค์ในเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ ที่หน้าเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต รวมไปถึงเงื่อนไขใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมด้วย นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการอีกด้วย

บริการและค่าบริการ

ค่าบริการ ในขณะนี้เฟรชเก็ตให้บริการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีผู้ใช้งาน รวมไปถึงการเช้าชมเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการใดๆ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เฟรชเก็ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการและนโยบายต่างๆ ในอนาคต โดยนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ก็อาจมีการเปลี่ยนไปด้วย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่เฟรชเก็ตเห็นสมควร หากในอนาคตเฟรชเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการต่างๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เฟรชเก็ตจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ในกรณีที่เฟรชเก็ตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามที่กล่าวข้างต้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนลดพิเศษในบางช่วงเวลาที่เฟรชเก็ตได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ส่วนลดพิเศษต่างๆ ที่เฟรชเก็ตเสนอ เป็นเพียงส่วนลดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น โดยระยะเวลาการให้ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เฟรชเก็ตจัดโปรโมชั่นตามที่ได้ประกาศและโฆษณาที่หน้าเว็บไซด์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการทั้งหมดของเฟรชเก็ตจะจัดเก็บในหน่วยเงินบาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีอื่นใด (หากมี) อันเกิดจากการใช้บริการอีกด้วย

การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีทีที่ผู้ใช้งานได้ยกเลิก หรือถูกยกเลิก หรือถูกระงับบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบบรรดาหนี้ค้างชำระใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้ก่อขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานนั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ รวมไปถึงดอกเบี้ยค้างชำระ และ/หรือ ดอกเบี้ยผิดนัด

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

ในการสั่งซื้อสินค้าของเฟรชเก็ต ผู้ใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนที่กำหนดใน "เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของเฟรชเก็ต"

ในการทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของเฟรชเก็ต ผู้ใช้งานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังจะต้องสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์อีกด้วย

ทั้งนี้ ในการคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฟรชเก็ตจะขายสินค้าดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารที่ได้รับการยืนยันตัวตนเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business to Business เท่านั้นและจะไม่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือผู้ใช้งานประเภทลูกค้าแต่อย่างใด กรณีเช่นว่านี้ ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารรับรองและรับประกันว่าตนจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้เท่านั้นและได้รับได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ การอนุญาตและการขึ้นทะเบียน (หากมี) จากหน่วยงานราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย ครบถ้วนสมบูรณ์และยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยมิได้สิ้นอายุ ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไปที่จำเป็นต่อการขายสินค้าดังกล่าว

ภาพถ่ายสินค้าของเฟรชเก็ต

เฟรชเก็ตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซด์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น หรือในกรณีที่เฟรชเก็ตไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายนั้น เฟรชเก็ตได้รับสิทธิให้ใช้และเผยแพร่ภาพถ่ายสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เฟรชเก็ตของสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งภาพถ่ายสินค้าทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ตโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฟรชเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานนำภาพสินค้าของเฟรชเก็ตไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากเหนือจากภาพถ่ายสินค้าที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว งานกราฟฟิก โลโก้ งานออกแบบ รูปแบบหน้าเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ตนั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเฟรชเก็ตทั้งหมดไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทของเฟรชเก็ตหรือบริษัทในเครือหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิๆ ใดๆ ของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อทางธุรกิจ ชื่อโดเมน ของเฟรชเก็ตและบริษัทในเครือของเฟรชเก็ตนั้น (“ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ”) เฟรชเก็ตไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ เหล่านั้นไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้โดยตรง หรือการนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับงานอื่นๆ ของผู้ใช้งานอันมีผลให้เกิดความสับสนกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ของเฟรชเก็ต

การละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน เฟรชเก็ตมีสิทธิในการระงับใช้บัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว หรือระงับสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้เสนอให้แก่ผู้ใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน หรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานแต่อย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเฟรชเก็ตสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของเฟรชเก็ต หรือเงื่อนไขและนโยบายอื่นใดตามที่ปรากฎในหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

(2) เมื่อเฟรชเก็ตสงสัยหรือเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงใดๆ โดยไม่สุจริตในการใช้บริการของเฟรชเก็ต หรือการกระทำใดๆ ที่มีผลให้เฟรชเก็ตหรือผู้ใช้งานรายอื่นได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน

(3) เมื่อเฟรชเก็ตสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ของเฟรชเก็ตหรือบริษัทในเครือของเฟรชเก็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฟรชเก็ต

(4) เมื่อเฟรชเก็ตสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานได้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า หรือการผิดคำรับรองและรับประกันสำหรับการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการระงับหรือยกเลิกสิทธิพิเศษและบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวข้างต้น จะไม่กระทบกระทือนถึงสิทธิใดๆ ของเฟรชเก็ตในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอื่นใด (หากมี) จากผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดอ่าน "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"ซึ่งจัดทำเป็นนโยบายเฉพาะแยกจากเงื่อนไขนี้

การรับประกันการให้บริการ

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ต ให้บริการเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ตตามสภาพที่เว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นเป็นอยู่ ทั้งนี้ เฟรชเก็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการเว็บไซด์ของเฟรชเก็ตจะไม่มีความผิดพลาด ไม่มีจุดบกพร่อง หรือไม่พบไวรัสใดๆ และเฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ตยังไม่อาจรับประกันถึงการให้บริการ การดำเนินงาน การใช้บริการของผู้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมของบริการ และการละเมิดสิทธิๆ ใดของบุคคลภายนอก ของเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับประกันการให้บริการต่างๆ ของเฟรชเก็ตตามที่กล่าวข้างต้น

ความรับผิดของเฟรชเก็ต

ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ต ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเฟรชเก็ต หากว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งาน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่เฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ต จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ ความรับผิดของเฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนต่างๆ ของเฟรชเก็ต รวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ผู้ใช้งานได้ชำระให้แก่เฟรชเก็ตในรอบระยะเวลา 12 เดือน ล่าสุดก่อนที่จะเกิดความรับผิดขึ้น ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าบริการนั้นจะไม่รวมถึงบรรดาจำนวนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระเพื่อการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า

การเยียวยาเสียหายแก่เฟรชเก็ต

ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นให้แก่เฟรชเก็ต บริษัทในเครือของเฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของเฟรชเก็ต หากปรากฎมีบุคคลใดๆ เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญาต่อเฟรชเก็ต บริษัทในเครือของเฟรชเก็ต กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของเฟรชเก็ต ซึ่งค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้งาน หรือเกิดจากการกระทำละเมิดหรือการกระทำไม่ชอบของผู้ใช้งานด้วยข้อกำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือเงื่อนไขและนโยบายอื่นใดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซด์เฟรชเก็ตและแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ในการใช้บริการของเฟรชเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น หรือการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของเฟรชเก็ต ผู้ใช้งานจะต้องใช้บริการโดยเคารพและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนั้นด้วย

การแยกข้อกำหนดของเงื่อนไข

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้เฟรชเก็ตแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในส่วนที่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการให้บริการ และผู้ใช้งานยินยอมข้อกำหนดอื่นๆ ที่มิได้ตกเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างเฟรชเก็ตและผู้ใช้งานต่อไป

ตัวแทนของเฟรชเก็ต

เฟรชเก็ตเป็นผู้ให้บริการตลาดสินค้าออนไลน์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้า โดยเฟรชเก็ตเป็นผู้ดำเนินการโดยอิสระ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรับทราบว่าเฟรชเก็ตไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน การตั้งตัวแทนจำหน่าย การร่วมทุน หรือการตั้งแฟรนไชน์ใดๆ อันจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถหรือมีอำนาจดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเฟรชเก็ต หรือในนามของเฟรชเก็ตได้

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เฟรชเก็ตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเฟรชเก็ต ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งถึงสาเหตุในการยกเลิกบริการล่วงหน้าแต่ออย่างใด นอกจากนั้น เฟรชเก็ตขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ตตามที่เฟรชเก็ตเห็นสมควร ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรอ่านข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นอยู่เสมอ หากเฟรชเก็ตมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเงื่อนไขหรือนโยบายใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ เฟรชเก็ตจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางเว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น อีเมลล์ หรือด้วยช่องทางอื่นใดตามที่เฟรชเก็ตเห็นสมควร ทั้งนี้ กรณีใดถือว่าเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด “อย่างมีนัยยะสำคัญ” นั้น เฟรชเก็ตจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยเฟรชเก็ตจะใช้สิทธิขาดในการพิจารณาอย่างเหมาะสมและโดยสุจริต

คำบอกกล่าว

เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานสามารถส่งคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ ให้แก่เฟรชเก็ตได้ทางหน้าเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นของเฟรชเก็ต หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่เฟรชเก็ตตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โพลาร์แบร์ มิชชั่น จำกัด

163/141 ซอยประชาอุทิศ 11

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เมื่อเฟรชเก็ตได้รับคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ แล้ว เฟรชเก็ตจะดำเนินการเพื่อพิจารณาและดำเนินการใดๆ เพื่อตอบกลับข้อความตามคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ ภายในระยะเวลาตามสมควร

การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะร้องเรียน สอบถาม หรือมีข้อขัดแย้งใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของเฟรชเก็ต ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานจะต้องแจ้งถึงข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม หรือข้อขัดแย้งแก่เฟรชเก็ตโดยตรงเสียก่อน เฟรชเก็ตจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของเฟรชเก็ต ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานและเฟรชเก็ตไม่สามารถหาข้อยุติข้อขัดแย้งระหว่างกันได้ ข้อขัดแย้งดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลไทยเท่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย